Geotech

Geotech

banner

geo-build

Η Εταιρεία

Η εταιρεία «X. Λιαπάκης – B. Μπαλής Σύμβουλοι Μηχανικοί Ο.Ε.» με δ.τ. Geotech, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1991.  Τα μέλη της, είναι μέλη της ΓΕΜ με πτυχία Γ’ στην κατηγορία 16, ενώ η ίδια η Εταιρεία έγινε μέλος της ΓΕΜ με πτυχίο τάξης Δ’ στην κατηγορία 16 και πτυχία Β’ στην κατηγορία 10.  Στις 27 Ιουνίου 2008 η εταιρεία επανακαθόρισε τα πτυχία της με τη συμμετοχή δύο ακόμα τοπογράφων μηχανικών και το πτυχίο της κατηγορίας 16 έγινε τάξης Ε’.
Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1991 με έδρα αρχικά στην Δάφνη και στη συνέχεια στου Ζωγράφου. Από τον Αύγουστο του 2004, μεταφέρθηκε σε ιδιόκτητο κτίριο επιφάνειας 400 m2 , στον Γέρακα Αττικής.
Η Geotech ασχολείται ιδιαίτερα με την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων στα πεδία ενδιαφέροντος της, γεγονός που αποδεικνύεται από την πλειονότητα των μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων που έχει εκπονήσει στα 20 και πλέον χρόνια λειτουργίας της. Οι δύο κύριοι μέτοχοι της εταιρείας είναι διδάκτορες τοπογράφοι μηχανικοί ΕΜΠ, με μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων. Στην εταιρεία απασχολούνται οκτώ επιπλέον άτομα, εκ των οποίων τρείς είναι Tοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ.
Σκοπός της ίδρυσης της εταιρείας είναι η εκπόνηση μελετών, η έρευνα, εφαρμογή, χρήση και  προώθηση της σύγχρονης τεχνολογίας στους τομείς της γεωδαισίας, τοπογραφίας, χαρτογραφίας, υδρογραφίας, φωτογραμμετρίας, της ακριβούς ναυσιπλοΐας και του εντοπισμού και της διαχείρισης οχημάτων. Αντικείμενο της Εταιρίας επίσης είναι εφαρμογές στους τομείς των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και της οδοποιίας. Επίσης η Εταιρία ασχολείται με την λήψη και επεξεργασία δεδομένων σάρωσης με την χρήση τρισδιάστατου σαρωτή (3D scanner). Τελευταία απέκτησε ένα αυτόματης πλοήγησης μη επανδρωμένο αερομοντέλο, που χρησιμοποιεί για μικρής και μεσαίας κλίμακας αεροφωτογραφήσεις με σκοπό την φωτογραμμετρική απόδοση τοπογραφικών διαγραμμάτων και την παραγωγή ορθοφωτοχαρτών.

Πολιτική Ποιότητας

Προτεραιότητα της Εταιρίας ήταν και θα είναι πάντα η ποιοτική και ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που επιτυγχάνεται με την άρτια οργανωτική δομή της Εταιρίας και την διασφάλιση ποιοτικών ελέγχων στην διαδικασία εκπόνησης  και υποβολής μελετών. Η Εταιρεία μετέφερε όλες τις διαδικασίες εκπόνησης και παραγωγής μελετών από το 2008 με υπευθυνότητα στο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας  σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001 (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008/ Αριθμ. 041120203),  που ακολουθεί από τότε μέχρι και σήμερα διασφαλίζοντας πλέον επίσημα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Ιστορικό

Από την ίδρυση της το 1991, η εταιρεία εστίασε  στην παροχή εξειδικευμένων γεωδαιτικών και τοπογραφικών υπηρεσιών, με στόχο πάντα την εφαρμογή και ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων. Κύρια πεδία ενδιαφέροντος στην συγκεκριμένη δραστηριότητα, απετέλεσαν η ίδρυση τριγωνομετρικών δικτύων με το σύστημα G.P.S , η εκπόνηση υδρογραφικών μελετών και η πόντιση Υ/Β καλωδίων, η καθοδήγηση και διαχείριση μηχανημάτων και στόλων οχημάτων, η τρισδιάστατη σάρωση μνημείων και τεχνικών έργων με σαρωτή laser, κλπ.
Στην συνέχεια δίνονται με χρονολογική σειρά πρωτοποριακά για την αντίστοιχη εποχή έργα, που έχει εκπονήσει η Εταιρία και αντιπροσωπεύουν την παρουσία της στον χώρο από το 1991 έως και σήμερα.

 1. Ιδρυση Τριγωνομετρικών δικτύων ακριβείας στην αρχή της δεκαετίας του ’90 με χρήση του συστήματος GPS. Αντιπροσωπευτικό δείγμα είναι το τοπικό σύστημα αναφοράς και το τριγωνομετρικό δίκτυο που ιδρύθηκε το 1991 για την εξάρτηση της γεωδαιτικής υποδομής για την κατασκευή του Μετρό της Αθήνας, που είναι σε ισχύ μέχρι σήμερα και αποδεδειγμένα εξασφάλισε ακρίβεια εκατοστού σε όλο το εύρος του έργου. Το δίκτυο αυτό ήταν από τα πρώτα που αναπτύχθηκαν σε αστικό περιβάλλον στον Ευρωπαικό χώρο χρησιμοποιώντας την συγκεκριμένη τεχνολογία.
 2. Υποθαλάσσια Αρχαιολογική Ερευνα στο Ακτιο Πρέβεζας σε συνεργασία με την Εφορία Εναλίων Αρχαιοτήτων και το University of Florida στη θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου του Ακτιου για τον εντοπισμό ευρημάτων από την ναυμαχία του Ακτίου. Αποτέλεσε για την εποχή (1993- 1997) πρωτοποριακή συνδυασμένη έρευνα με συστήματα πλοήγησης ακριβείας, πλευρικό σαρωτή (Side Scan Sonar) και εντοπισμένες Υ/Β βιντεοσκοπίσεις με τηλεκατευθυνόμενες Υ/Β κάμερες (ROV) και σκοπό τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων που εντοπίστηκαν στην διάρκεια της έρευνας.
 3. Εκπόνηση Πελαγίων – Παρακτίων Ωκεανογραφικών – Βυθομετρικών Ερευνών (1991 – 1998). Αντικείμενο των μελετών αυτών είναι κύρια η πόντιση τηλεπικοινωνιακών καλωδίων οτπικών ινών, ενεργειακών καλωδίων, υποβρυχίων αγωγών. Πρόκειται για εξειδικευμένες μελέτες που αφορούν την βυθομετρική και γεωμορφολογική αποτύπωση του πυθμένα σε συνδυασμό με την διερεύνηση της υφής των υποπυθμένιων ιζημάτων. Σκοπός των μελετών αυτών είναι η διερεύνηση της δυνατότητας πόντισης και ταφής υποβρυχίων καλωδίων για την διασύνδεση μεταξύ της ηπειρωτικής Ελλάδας και της νησιωτικής χώρας. Οι μέλετες αυτές εκπονήθηκαν με την μορφή ερευνητικών προγραμμάτων από το Ε.Μ.Π. και το ΕΛΚΕΘΕ αρχικά, ενώ από την αρχή της δεκαετίας του ’90 εκπονούνται από εξειδικευμένες μελετητικές εταιρίες όπως η Geotech.
 4. Εκπόνηση πελάγιων και παράκτιων Ωκεανογραφικών – Βυθομετρικών Ερευνών ειδικών απαιτήσεων όπως αυτή για την εντοπισμό και την χαρτογράφηση υποθαλάσσιας πηγής πόσιμου ύδατος στην Στούπα και η χαρτογράφηση του ναυαγίου του “Sea Diamond” στην Σαντορίνη.
 5. Εγκατάσταση και λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης στόλου αστικών λεωφορείων στο Δήμο της Πάτρας και τον Δήμο του Βόλου.
 6. Μελέτες σύνταξης Εθνικού Κτηματολογίου στις Περιοχές των Λεχαινών (1996) και της Αιτωλοακαρνανίας (1998).
 7. Ιδρυση τριγωνομετρικού δικτύου μικρομετακινήσεων με τη χρήση του συστήματος GPS στην περιοχή Μετσόβου (1996) για την παρακολούθηση της μετακίνησης των πρανών στα πλαίσια της κατασκευής της Εγνατίας οδού.
 8. Δυναμική καταγραφή με κατάλληλα εξοπλισμένο όχημα της γεωμετρίας οδικού, σιδηροδρομικού δικτύου και σήμανσης για το ΥΠΕΧΩΔΕ- ΔΜΕΟ και την ΕΡΓΟΣΕ (1997 – 2005). Για την καταγραφή του δικτύου χρησιμοποιήθηκε κατάλληλα διαμορφωμένο όχημα που είχε την δυνατότητα καταγραφής της θέσης και του προσανατολισμού του οχήματος με ακρίβεια εκατοστού. Το σύστημα συνοδευόταν με συγχρονισμένη ψηφιακή κάμερα για την λήψη των ποιοτικών στοιχείων του άξονα.
 9. Σάρωση σηράγγων με 3D-scanner (2003) με σκοπό την αξιολόγηση χρήσης του συστήματος σε ακριβείς αποτυπώσεις και δημιουργία «ως κατασκευάσθη» σχεδίων στο ΠΑΘΕ και στην Εγνατία Οδό.
 10. Σάρωση με τρισδιάστατο σαρωτή (2003) των αρχαίων στον αρχαιολογικό χώρο της Ηλιδας, με σκοπό την  αναπαραγωγή λεπτομερούς Ορθοφωτοχάρτη σε κλίμακα 1:50, όψεων, και τρισδιάστατου μοντέλου. Σάρωση με τρισδιάστατο σαρωτή (2004) των εκκλησιών  Αγίου Σωζόμενου, Αγίου Μάμμα, Αγίου Ιλαρίωνα, Αγίας Παρασκευής στην Κύπρο. Σκοπός του έργου ήταν η λεπτομερής αποτύπωση και τεκμηρίωση των μνημείων, με δημιουργία κατόψεων, τομών, ορθοφωτογραφιών όψεων και δημιουργίας τρισδιάστατων μοντέλων.
 11. Τρισδιάστατη Σάρωση του τείχους και του βράχου της Ακρόπολης των Αθηνών στο πλαίσιο της μελέτης για την «Ανάπτυξη Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ακρόπολη των Αθηνών», (2007), που ανατέθηκε στην κοινοπραξία Ελληνική Φωτογραμμετρική – Geotech από την ΥΣΜΑ του Υπ. Πολιτισμού. (http://acropolis-gis.ysma.gr/el)
 12. Εγκατάσταση του συστήματος HEPOS για λογαριασμό της Κτηματολόγιο Α.Ε. (2007). Αφορά την εγκατάσταση μόνιμων Σταθμών Αναφοράς (ΣΑ)  GPS στον Ελληνικό Χώρο. Συνολικά εγκαταστάθηκαν 98 ΣΑ, που εξασφαλίζουν δικτυακή λύση με το σύστημα GPS  σε ολόκληρη την χώρα με ακρίβεια εκατοστού στον εντοπισμό της θέσης. (http://www.hepos.gr/)
 13. Υπολογισμός συντελεστών μετάβασης από το δορυφορικό σύστημα αναφοράς του Hepos στο ΕΓΣΑ '87, για λογαριασμό της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ (2007) .
 14. Εκπόνηση Πελαγίων – Παρακτίων Ωκεανογραφικών – Βυθομετρικών Ερευνών (1999 – 2012). Αντικείμενο των μελετών αυτών είναι κύρια η πόντιση τηλεπικοινωνιακών καλωδίων οτπικών ινών, ενεργειακών καλωδίων, υποβρυχίων αγωγών. Πρόκειται για εξειδικευμένες μελέτες που αφορούν την βυθομετρική και γεωμορφολογική αποτύπωση του πυθμένα σε συνδυασμό με την διερεύνηση της υφής των υποπυθμένιων ιζημάτων. Σκοπός των μελετών αυτών είναι η διερεύνηση της δυνατότητας πόντισης και ταφής υποβρυχίων καλωδίων για την διασύνδεση μεταξύ της ηπειρωτικής Ελλάδας και της νησιωτικής χώρας.
 
 
Joomla Templates: by JoomlaShack
Copyright @ 2021 Geotech Engineering